HRK logo

MTÜ Haanja Rattaklubi arengukava 2010 – 2015

1.      Planeeringud:
·        Iga-aastase tööplaani koostamine, lähtudes arengukava tegevuste prioriteetidest;
·        Tööplaani lisana, klubi poolt korraldavate, võistluste- ja üritusteplaani koostamine;
·        Klubi liikmetele aja planeeringu hõlbsustamiseks võistluskalendri projekti koostamine;
·        Kinnitada tegevuste prioriteedid igaks aastaks;
·        Majandusaasta eelarveplaani koostamine.

2.      Tegevused:
·        Spordikoolis või eraldi struktuurina noorte treening-grupi moodustamine, jalgrattatreeningu
juurutamine;
·        Võru maakonnas jalgrattavõistluste läbiviimine ja kohalike meistrite selgitamine;
·        Matkade ja vabaajaürituste korraldamine;
·        Töötada välja motivatsioonimudel ala arenguks;
·        Saada aastaks 2015 kolmes vanusegrupis koht kolme seas Eesti meistrivõistlustel
jalgrattasõidus;
·        Arendada tegevusi sponsorprojektidega;
·        Kodulehe täiendamine ning selle kaudu operatiivse informatsiooni jagamine;
·        Klubi foorumi kasutamise propageerimine liikmeskonna aktiivsuse tõstmiseks;
·        Luua Võru ja Haanja ümbruskonda märgistatud jalgrattarajad, neid hooldada ning edasi
arendada;
·        Pakkuda turistidele kiiditeenust. Välja töötada ning trükkida radade kaart;
·        Võistluste turvalise läbiviimise tarbeks vahendite muretsemine;
·        EJL võistluskalendrisse kuuluvate võistluste korraldamine;
·        Klubi tegevuseesmärkide tarbeks ruumide leidmine;
·        Kaasata klubi erinevatesse programmidesse.

3.      Tunnustamine:
·        Töötada välja ja rakendada klubi liikmete toetamise süsteem;
·        Aasta lõikes tunnustada klubi liikmeid silmapaistvate saavutuste eest;
·        Toetajate ja abiliste tunnustamine.

4.      Koolitus:
·        Klubi liikmetele erialaste kursuste, seminaride ja nõustamise võimaldamine;
·        Klubisiseste ja -väliste koolituste korraldamine, nõustamine.

5.      Jalgrattaspordi aruandlus:
·        Hooaja kokkuvõtte koostamine;
·        Klubi majandusaasta aruande koostamine;
·        Statistikaametile aruande esitamine;
·        Klubi liikmete tulemuste kajastamine kodulehel;
·        Võistlustulemuste arhiveerimine kodulehel.

6.      Info ja propaganda:
·        Ajaloolise informatsiooni kogumine ning arhiveerimine;
·        Klubi kodulehekülje arendamine;
·        Sõprusklubide, sponsorite, kodulehtede ja toetajate propageerimine;
·        Võimaldada võistluste ajaplaanide ja materjalide kättesaadavus kodulehel;
·        Kaastöö TV ja Raadio sporditoimetustega;
·        Koostöö trükimeedia, rääkiva- ja uue meediaga ettevõtete sporditoimetustega.

MTÜ Haanja Rattaklubi arengukava aastateks 2010 – 2015 on kinnitatud MTÜ Haanja Rattaklubi 26. jaanuari 2010. a juhatuse koosoleku otsusega.